DOM PASYWNY - koszty

 
 

Analizy zostały przeprowadzone arkuszem do projektowania Domów Pasywnych stworzonym w Passivhaus Instittut Darmstadt, oraz programem do wspomagania projektowania CASAnova. Wyniki z obu zostały uśrednione. 

dodatkowe inwestycje

Porównanie zapotrzebowania na ciepło domów o rożnych standardach energetycznych

Powyższy wykres ilustruje wielkość rocznego zapotrzebowania na ciepło dla tego samego budynku "ubranego" w różne rozwiązania technologiczne. Wskaźnik kWh/m2a wyraża ilość ciepła jakie trzeba dostarczyć do budynku.


Najwięcej ciepła traci budynek uważany dziś za "energooszczędny", w którym U dla ściany wynosi 0,25 W/m2K, dla okien U = 1,8 W/m2K. Ten sam budynek wyposażony w ściany o ponad dwukrotnie lepszym współczynniku przenikania ciepła, rekuperator i okna o lepszym standardzie zużywa już ponad 3 razy ciepła mniej!

Jeśli teraz wyposażymy nasz budynek w przeszklenia dedykowane dla Domów Pasywnych, zapewnimy mu szczelną (hermetyczną) budowę przegród zewnętrznych, zaprojektujemy konstrukcję bez mostków termicznych; będziemy rocznie zużywać ponad 7 razy mniej energii do ogrzania wnętrza, niż budynek konwencjonalny! Poza tym przekroczymy magiczną granicę 15kWh/m2a, co według obliczeń będzie kwalifikowało nasz dom do elitarnej grupy budynków zwanych Domami Pasywnymi.

ile na to trzeba wydać?

Na schemacie zostały porównane procentowe wielkości udziału w całościowych kosztach budowy, do stanu surowego zamkniętego, zaizolowanego. (Koszty wyposażenia wnętrz nie są brane pod uwagę) Za 100% został przyjęty koszt wybudowania domu konwencjonalnego, słupek DOMU PASYWNEGO ilustruje koszty poszczególnych elementów budowli w stosunku do odpowiednich elementów w budynku konwencjonalnym.STAN ZERO: Koszty wybudowania stanu zero domu pasywnego o podobnej powierzchni co dom konwencjonalny mogą być o nieznaczną wartość niższe jeśli przyjmie się, iż rzut parteru D.P. jest optymalny pod względem stosunku obwodu do powierzchni. Zaoszczędzimy na materiałach na fundament, czy długości ścianek piwnicy. Poza tym łatwiej będzie wykonać nieskomplikowany wykop pod fundamenty.


STAN SUROWY: Tutaj podobnie jak przy stanie zerowym oszczędzamy przede wszystkim dzięki dobremu projektowi architektury, nie wydajemy pieniędzy na skomplikowane konstrukcje wykuszy, wieżyczek i innych... Powierzchnia ściany zewnętrznych powinna być jak najmniejsza w stosunku do "okrywanej" kubatury. Współczynnik A/V powinien być możliwie jak najmniejszy. Architektura Domów Pasywnych powinna dostarczać jak najprostszych rozwiązań. Zarówno ze względu na redukcję kosztów, jak i na uniknięcie błędów podczas budowy.


KOSZTY OKIEN: Okna są procentowo najdroższym komponentem w stosunku do budowli tradycyjnej. Przy obecnych cenach rynkowych okno dedykowane do Domu Pasywnego, U<0,85 dla okna wbudowanego, jest trzykrotnie droższe od lepszego standardu okien dostępnych na rynku (U=1,3; U=1,4). Trzeba jednak pamiętać, że stosując "superokna" oszczędzamy ponad 50% ciepła. Porównanie zapotrzebowania na energię cieplną dla pozycji 1. i 2. na wykresie "Porównanie zapotrzebowania na ciepło" daje jasny obraz; dla domu modelowego inwestycja tylko w okna daje nam bardzo znaczny spadek zapotrzebowania na energię, o wartość, która w skali roku może zmaterializować się konkretnymi pieniędzmi.


KOSZTY DODATKOWEJ IZOLACJI: W stosunku do dzisiejszych standardów budownictwa izolacja jest o około 100% większa. Nie znaczy to na szczęście że koszty jej zamontowania na budowli są o 200% większe. Z metrażem ściany do przykrycia mamy podobną sytuację jak przy stanie surowym, poza tym przy zakupie większej ilości materiału można negocjować niższą cenę! :-) Warto też spojrzeć na zestawienie zapotrzebowania na ciepło dla domu modelowego przy ścianach o wartości U=0,25W/m2K, a zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ze ścianami o wartości U=0,1W/m2K! Materiały do izolacji termicznej nie są drogie, zyski z ich zastosowania powinny się szybko zwrócić.


KOSZTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: Na instalacje elektryczne wydamy podobne pieniądze. W zasadzie koszt ich zainstalowania nie ma wpływu na różnice kosztów pomiędzy wybudowaniem Domu Pasywnego a konwencjonalnego.


KOSZTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH: W przypadku budynku w standardzie domu pasywnego będą to przede wszystkim koszty instalacji wentylacji nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła, przy założeniu, że minimalne potrzeby grzewcze budynku zapewni nam dogrzewanie powietrza wentylującego. Koszt położenia samych przewodów wentylacyjnych i anemostatów jest podobny do kosztu położenia przewodów instalacji c.o. i zamontowania kaloryferów w każdym pomieszczeniu. A jeśli jest to uwzględnione już w samym projekcie domu, tzn. są przewidziane miejsca rozprowadzenia kanałów, może to być nawet tańsze do instalacji c.o.. Koszt dobrego pieca c.o. bilansuje się z kosztem zakupu rekuperatora. Możliwe jest zatem wybudowanie instalacji wentylacji mechanicznej z dogrzewaniem powietrza po kosztach nieznacznie wyższych od kosztów instalacji c.o.. Poza tym, w bilansie można jeszcze uwzględnić brak konieczności budowania kominów do wentylacji grawitacyjnej.